BARO KHAYEN JAMEYA JAMHURIA FAZIL MADRASAH
ANOWARA,CHITTAGONG. EIIN : 104030
সাম্প্রতিক খবর
মাদরাসার তথ্য

MfwY©s ewWi ZvwjKv:


µt bs

MfwY©s ewWi m`m¨e„‡›`i bvg

c`ex

মোবাইল নম্বার

gš—e¨

1|

Rbve AvjnvR¡ Avey Zv‡ni gvngy`

mfvcwZ

01819805541

 

2|

Rbve gynv¤§` Ave`yj Lv‡jK kIKx

Aa¨¶ mwPe

01815131748

 

3|

Rbve †Mvjvg †gv¯—dv

m`m¨

01199269017

 

4|

Rbve gynv¤§` bvwRg DwÏb

m`m¨

01819392291

 

5|

Rbve Avey Rvdi

m`m¨

01716737719

 

6|

Rbve gynv¤§` Ave`ym ï°zi

m`m¨

01682568604

 

7|

Rbve gynv¤§` byiyj AveQvi

m`m¨

01863629567

 

8|

Rbve gynv¤§` wjqvKZ Avjx

m`m¨

01819633608

 

9|

Rbve gynv¤§` AvwRRyj nK

m`m¨

01829445278

 

10|

Rbvev ‡gnivR †eMg

m`m¨

01837884171

 

11|

Rbve gynv¤§` ‡iRvDj Kwig

m`m¨

01812022521

 

12|

Rbve gynv¤§` ‡bvgvb gywbix

m`m¨

01813956310

 

13|

Rbve bvRgv myjZvbv

m`m¨

01828458240

 

14|

Rbve gynv¤§` GqvKze Avjx

m`m¨

01831862105